Česky   English

Mapování savců v ČR

Plecotus austriacus

  Ve spolupráci s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. ze zoologického oddělení Národního muzea probíhá na serveru BioLib mapování savců v České republice. Podrobné mapování výskytu živých organismů (zejména živočichů a rostlin) a jeho změn v krátkodobých i dlouhodobých horizontech (tzv. monitoring) se řadí k nejdůležitějším úkolům současné ochrany přírody. Změny oblasti (areálu) rozšíření jsou jedním z ukazatelů populačních trendů (pozitivních či negativních) jednotlivých druhů či taxonomických skupin a zároveň mohou indikovat změny v přírodním (životním) prostředí.

  Mapování našich savců probíhá v intenzivnější míře zhruba od počátku 90. let 20. století a dostupné údaje – nejrůznější hlášení od pozorovatelů, náhodné nálezy, literární údaje i výsledky výzkumných projektů – se soustřeďují do faunistické databáze, která ke konci roku 2005 zahrnovala již více než 85 000 položek. Na jejím základě jsou postupně připravovány jednotlivé díly Atlasu rozšíření savců v České republice, které s určitými časovými odstupy shrnují dosavadní výsledky mapování savců u nás. Z nich mimo jiné vyplývá, že v pokrytí našeho území údaji o výskytu savců ještě zůstávají jisté mezery, a proto byla prostřednictvím BioLibu vyzvána ke spolupráci i nejširší veřejnost. Údaje získané v rámci Mapování savců ČR na BioLibu budou využity při řešení programového projektu Ministerstva kultury ČR „Biodiverzita velkých savců České republiky: historie a současnost“ (č. DE06P04OMG005; 2006-2009, zoologické oddělení PM NM, Praha, M. Anděra).

V roce 2009 vydalo NM dvě publikace, které využívají i data získaná přes mapováni v BioLibu - Anděra M., Červený J. (2009): Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla) a druhý díl Šelmy (Carnivora).

Následující odkazy vysvětlují, jak se lze do mapování zapojit.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Artiodactyla Owen, 1841 - sudokopytníci

Alces alces (Linnaeus, 1758) - los (mapa)
Ammotragus lervia (Pallas, 1777) - paovce hřivnatá
Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - zubr
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) - srnec obecný (mapa)
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 - jelen lesní (mapa)
Cervus nippon Temminck, 1838 - sika (mapa)
Dama dama (Linnaeus, 1758) - daněk evropský (mapa)
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) - jelenec běloocasý (mapa)
Ovis musimon Pallas, 1762 - muflon (mapa)
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - kamzík horský (mapa)
Sus scrofa Linnaeus, 1758 - prase divoké (mapa)
Capra hircus aegagrus Erxleben, 1777 - koza bezoárová

Carnivora - šelmy

Canis aureus Linnaeus, 1758 - šakal obecný (mapa)
Canis lupus Linnaeus, 1758 - vlk obecný (mapa)
Felis silvestris Schreber, 1777 - kočka divoká (mapa)
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) - vydra říční (mapa)
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - rys ostrovid (mapa)
Martes foina Erxleben, 1777 - kuna skalní (mapa)
Martes martes Linnaeus, 1758 - kuna lesní (mapa)
Meles meles (Linnaeus, 1758) - jezevec lesní (mapa)
Mustela erminea Linnaeus, 1758 - hranostaj (mapa)
Mustela eversmannii Lesson, 1827 - tchoř stepní (mapa)
Mustela lutreola Linnaeus, 1761 - norek evropský (mapa)
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 - kolčava (mapa)
Mustela putorius Linnaeus, 1758 - tchoř tmavý (mapa)
Mustela vison Schreber, 1777 - norek americký (mapa)
Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) - psík mývalovitý (mapa)
Procyon lotor Linnaeus, 1758 - mýval severní (mapa)
Ursus arctos Linnaeus, 1758 - medvěd hnědý (mapa)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) - liška obecná (mapa)

Chiroptera - letouni

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - netopýr černý (mapa)
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr severní (mapa)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - netopýr večerní (mapa)
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) - netopýr Saviův (mapa)
Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 - netopýr menší (mapa)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - netopýr velkouchý (mapa)
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) - netopýr Brandtův (mapa)
Myotis dasycneme (Boie, 1825) - netopýr pobřežní (mapa)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) - netopýr vodní (mapa)
Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) - netopýr brvitý (mapa)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - netopýr velký (mapa)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) - netopýr vousatý (mapa)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - netopýr řasnatý (mapa)
Myotis oxygnathus (Tomes, 1857) - netopýr ostrouchý (mapa)
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - netopýr obrovský (mapa)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - netopýr stromový (mapa)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - netopýr rezavý (mapa)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - netopýr jižní (mapa)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr parkový (mapa)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - netopýr hvízdavý (mapa)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - netopýr nejmenší (mapa)
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 - netopýr ušatý (mapa)
Plecotus austriacus Fischer, 1829 - netopýr dlouhouchý (mapa)
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - vrápenec velký (mapa)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - vrápenec malý (mapa)
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 - netopýr pestrý (mapa)

Insectivora - hmyzožravci

Crocidura leucodon Hermann, 1780 - bělozubka bělobřichá (mapa)
Crocidura suaveolens Pallas, 1811 - bělozubka šedá (mapa)
Erinaceus concolor Martin, 1838 - ježek východní (mapa)
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 - ježek západní (mapa)
Neomys anomalus Cabrera, 1907 - rejsec černý (mapa)
Neomys fodiens (Pennant, 1771) - rejsec vodní (mapa)
Sorex alpinus Schinz, 1837 - rejsek horský (mapa)
Sorex araneus Linnaeus, 1758 - rejsek obecný (mapa)
Sorex minutus Linnaeus, 1758 - rejsek malý (mapa)
Talpa europaea Linnaeus, 1758 - krtek obecný (mapa)

Lagomorpha - zajíci

Lepus europaeus Pallas, 1778 - zajíc polní (mapa)
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - králík divoký (mapa)

Rodentia - hlodavci

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) - myšice temnopásá (mapa)
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) - myšice lesní (mapa)
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) - myšice křovinná (mapa)
Apodemus uralensis Pallas, 1811 - myšice malooká (mapa)
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) - hryzec vodní (mapa)
Castor fiber Linnaeus, 1758 - bobr evropský (mapa)
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) - norník rudý (mapa)
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) - křeček polní (mapa)
Dryomys nitedula (Pallas, 1778) - plch lesní (mapa)
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) - plch zahradní (mapa)
Glis glis (Linnaeus, 1766) - plch velký (mapa)
Micromys minutus (Pallas, 1771) - myška drobná (mapa)
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) - hraboš mokřadní (mapa)
Microtus arvalis (Pallas, 1778) - hraboš polní (mapa)
Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836) - hrabošík podzemní (mapa)
Mus musculus Linnaeus, 1758 - myš domácí (mapa)
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - plšík lískový (mapa)
Myocastor coypus (Molina, 1782) - nutrie (mapa)
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - ondatra pižmová (mapa)
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - potkan (mapa)
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) - krysa obecná (mapa)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - veverka obecná (mapa)
Sicista betulina (Pallas, 1779) - myšivka horská (mapa)
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) - sysel obecný (mapa)


Pozn.: Chybějící mapky rozšíření budou průběžně doplněny.

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován a přihlášen. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 4. ledna 2010Aktuality v mapování

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

07.08.2014

Ve spolupráci s AOPK ČR a Entomologickým ústavem AV ČR rozšiřujeme mapování bezobratlých o 16 druhů motýlů - batolce, bělopásky, otakárky, jasoně, několik druhů modrásků, lišaje pupalkového a přástevníka kostivalového. Úplný seznam najdete zde, v blízké budoucnosti ho budeme rozšiřovat o další mapované druhy.

12.02.2014

Přibyla nová sekce mapování - Ryby České republiky, ve které mapujeme zejména ohrožené druhy z Červeného seznamu, nebo naopak druhy invazní, které mohou mít vliv na populace původních druhů ryb a obojživelníků. Mapování probíhá ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA. Více se dozvíte ve článku Mapování vybraných druhů ryb a mihulí.

05.06.2013

Dalším pavoukem mapovaným na BioLibu je lovčík hájní (Pisaura mirabilis), relativně hojný a snadno poznatelný druh, o jehož rozšíření však také chybí aktuální údaje. Zároveň můžete Vaše pozorování lovčíka s fotografií poslat do redakce zpravodajského portálu Muzeum 3000, více ve článku http://muzeum3000.nm.cz/veda/najdete-lov....

06.04.2013

Mapování brouků nyní zahrnuje všechny naše druhy z čeledi majkovití (Meloidae), celkem 24 druhů.

Mapování savců ČR

NM logo

BioLib.cz