Mapování výskytu druhů v České republice

  Podrobné mapování výskytu živých organismů (zejména živočichů a rostlin) a jeho změn v krátkodobých i dlouhodobých horizontech představuje jeden z nejdůležitějších úkolů současné ochrany přírody. Změny oblasti (areálu) rozšíření jsou jedním z ukazatelů populačních trendů (pozitivních či negativních) jednotlivých druhů či taxonomických skupin a zároveň mohou indikovat změny v přírodním (životním) prostředí.

  Tato stránka nabízí přehled mapování výskytu vybraných druhů a skupin organismů na území České republiky, která probíhají se zapojením veřejnosti. Jsou zmíněna jak mapování v rámci projektu BioLib (https://www.biolib.cz/), tak i jinde na českém internetu.

Mapování probíhající na serveru BioLib

  BioLib umožňuje zadávat pozorování druhů přes společný formulář přístupný všem přihlášeným registrovaným i neregistrovaným uživatelům, nebo nahrávat pozorování hromadně v CSV souboru. Přidaná data potom ověří a zpracují správci jednotlivých probíhajících mapování, z pozorování se automaticky aktualizují mapky rozšíření druhu v ČR zakreslené do kvadrátových mapek metodou KFME.

Mapování výskytu savců v ČR

Eliomys quercinus

  Mapování savců probíhá ve spolupráci s panem RNDr. Milošem Anděrou, CSc. z Národního Muzea. Podrobné informace najdete ve článku Mapování savců v ČR, vstup do mapování na je této stránce. Seznam mapovaných druhů a mapek rozšíření se nachází na stránce https://mapovani.biolib.cz/savci/ nebo přímo na BioLibu u konkrétních druhů.

Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR

Rana arvalis

  Ve spolupráci s Martinem Šanderou z České herpetologické společnosti a Muzea přírody Český ráj probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Více o mapovaní najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, vstup do mapování se nachází na této stránce. Seznam mapovaných druhů a mapek rozšíření se nachází na stránce https://mapovani.biolib.cz/herp/ nebo přímo na BioLibu u konkrétních druhů.

Mapování výskytu vybraných druhů ryb v ČR

Lepomis gibbosus

  Mapování výskytu vybraných druhů rybovitých obratlovců probíhá ve spolupráci s AOPK ČR a Muzeem přírody Český ráj. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných až po druhy invazní, u nichž nás zajímá i vliv na populace obojživelníků v místech jejich výskytu.

Mapování výskytu vybraných bezobratlých živočichů v ČR

Lucanus cervus

  Mapování vybraných druhů bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR a zahrnuje zástupce řady různých skupin, zejména brouků, blanokřídlého hmyzu, vážek, pavouků, korýšů a měkkýšů. Seznam mapovaných druhů neustále rozšiřujeme. Vstup do mapování je na této stránce.

vajíčka Maculinea alcon

  Součástí mapování bezobratlých je i mapování modráska hořcového (Maculinea alcon) pomocí přítomnosti vajíček na jeho živných rostlinách, ve spolupráci s Jakubem Horákem z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a Jaroslavem Zámečníkem z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Podrobnější informace najdete ve článku Mapování modráska hořcového (Maculinea alcon) v ČR.

  Seznam mapovaných druhů a mapek rozšíření se nachází na stránce http://mapovani.biolib.cz/bezobratli/ nebo přímo na BioLibu u konkrétních druhů.

Další veřejná mapování v ČR

Ornitologická pozorování - Česká společnost ornitologická umožňuje na svých stránkách http://birdlife.cz/ přidávat pozorování ptáků v přírodě - více zde. Možnosti hlásit pozorování ptactva v ČR umožňuje i Moravský ornitologický spolek http://www.mos-cso.cz/ovis.html, který následně přehled pozorování zasílá jako příspěvky v rámci emailové konference.

Mapování a ochrana motýlů České republiky - Na stránkách http://lepidoptera.cz/ probíhá ve spolupráci s veřejností mapování denních a vybraných nočních motýlů organizované pracovníky Entomologického ústavu BC AV ČR - více zde.

Plošné mapování rovnokřídlého hmyzu - Mapování rovnokřídlého hmyzu (kobylky, cvrčci, sarančata atp.) metodou škrtacích seznamů koordinují Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Pavel Marhoul a Robert Vlk. Více informací o mapování najdete na stránce http://www1.osu.cz/orthoptera/mapovani.htm.

V CHKO Pálava dále probíhá monitoring rozšíření kobylky ságy (Saga pedo). Pokud na tento druh narazíte, informujte prosím pana Jaroslava Holušu, Petra Kočárka, nebo pracovníky CHKO Pálava.

Monitoring kovaříka Limoniscus violaceus, rozšíření kovaříků - Josef Mertlík žádá kolegy o informace o rozšíření druhu Limoniscus violaceus, dále shromažďuje literaturu a zajímavé faunistické údaje týkající se rozšíření kovaříků (Elateridae) v ČR. Více informací naleznete na stránkách Poskytnutí údajů o druhu Limoniscus violaceus a Poskytnutí faunistických údajů a literatury.

Mapování orchidejí - veřejné mapování vzácných druhů, především orchidejí, dále masožravých rostlin, hořců a dalších druhů, většinou kriticky a silně ohrožených http://orchideaklub.cz/mapovani.htm.

Databáze výskytu invazních druhů - Vlastní nálezy invazních druhů rostlin je možné hlásit na stránkách http://centaurea.cz/ na této adrese.

Monitoring evropsky významných druhů

  AOPK ČR je státní instituce, jejímž úkolem je, mimo mnohé jiné, i sledování stavu/monitoring evropsky významných druhů a typů stanovišť. Tento úkol vyplývá z evropské směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť (43/EHS/92, tzv. Směrnice o stanovištích). Monitoring představuje velmi rozsáhlou a finančně náročnou činnost, na jejímž plnění se podílí vedle vlastních pracovníků AOPK ČR v jejích regionálních pracovištích (kterými jsou správy CHKO a regionální střediska) významnou měrou externí subjekty, se kterými AOPK ČR uzavírá smlouvy a objednávky.

  Povaha monitoringu/sledování je různorodá, spektrum je od velmi odborně náročných intenzivních sledování na trvalých monitorovacích plochách po extenzivní mapování druhů pomocí komunikace s odbornou i širokou veřejností. V případě těchto mapování se ukazují jako velmi efektivní nástroje právě výše uvedené projekty mapování na https://www.biolib.cz/.

  V případě sledování stavu druhů je většina (i ze zde uvedených) mapovacích projektů v ČR provázána pomocí různě hluboké spolupráce s monitoringem organizovaným AOPK ČR.

  V případě sledování stavu typů stanovišť (biotopů) jde de facto o pokračování a zdokonalení "mapování biotopů", tzv. aktualizace vrstvy mapování biotopů. Mapování biotopů, které probíhalo přibližně do roku 2004, sloužilo k vymezení území soustavy Natura2000. Svým rozsahem (pokrylo celé území ČR) se jedná o evropsky (i celosvětově) unikátní projekt. Ten je tak díky "aktualizacím" udržován a dále rozvíjen.

  V přípravě je spuštění stránek www.biomonitoring.cz, kde zájemci naleznou rozsáhlé zdroje materiálů – od metodik po hodnotící zprávy zasílané Evropské komisi.Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné (nikoliv však nutné) být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 17. únor 2015Aktuality v mapování

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

07.08.2014

Ve spolupráci s AOPK ČR a Entomologickým ústavem AV ČR rozšiřujeme mapování bezobratlých o 16 druhů motýlů - batolce, bělopásky, otakárky, jasoně, několik druhů modrásků, lišaje pupalkového a přástevníka kostivalového. Úplný seznam najdete zde, v blízké budoucnosti ho budeme rozšiřovat o další mapované druhy.

12.02.2014

Přibyla nová sekce mapování - Ryby České republiky, ve které mapujeme zejména ohrožené druhy z Červeného seznamu, nebo naopak druhy invazní, které mohou mít vliv na populace původních druhů ryb a obojživelníků. Mapování probíhá ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA. Více se dozvíte ve článku Mapování vybraných druhů ryb a mihulí.

05.06.2013

Dalším pavoukem mapovaným na BioLibu je lovčík hájní (Pisaura mirabilis), relativně hojný a snadno poznatelný druh, o jehož rozšíření však také chybí aktuální údaje. Zároveň můžete Vaše pozorování lovčíka s fotografií poslat do redakce zpravodajského portálu Muzeum 3000, více ve článku http://muzeum3000.nm.cz/veda/najdete-lov....

06.04.2013

Mapování brouků nyní zahrnuje všechny naše druhy z čeledi majkovití (Meloidae), celkem 24 druhů.

Mapování savců ČR

Mapování obojživelníků a plazů ČR

Mapování ryb ČR

Mapování vybraných bezobratlých ČR