Mapování výskytu ryb

Garanti RNDr. Milan Muška, Ph.D., RNDr. Martin Šandera, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Mačát, Ph.D.

Lepomis gibbosus Mapování výskytu vybraných druhů rybovitých obratlovců probíhá ve spolupráci s AOPK ČR a Muzeem přírody Český ráj. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných až po druhy invazní, u nichž nás zajímá i vliv na populace obojživelníků v místech jejich výskytu.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu, který je dostupný i bez registrace.

Mapované druhy a jejich mapy rozšíření

Actinopterygii Klein, 1885 - paprskoploutví

Centrarchidae Bleeker, 1859 - okounkovití

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) - slunečnice pestrá i mapa

Cobitidae Fitzinger, 1832 - sekavcovití

Cobitis Linnaeus, 1758 - sekavec mapa
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) - piskoř pruhovaný mapa

Cottidae Bonaparte, 1831 - vrankovití

Cottus gobio Linnaeus, 1758 - vranka obecná mapa
Cottus poecilopus Heckel, 1836 - vranka pruhoploutvá mapa

Cyprinidae Rafinesque, 1815 - kaprovití

Carassius Nilsson, 1832 - karas mapa
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) - karas obecný mapa
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) - ouklejka pruhovaná mapa
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) - bolen dravý mapa
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) - parma obecná mapa
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - ostroretka stěhovavá mapa
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) - slunka obecná mapa
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) - jelec jesen mapa
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - střevle potoční mapa
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) - hořavka hořká mapa
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) - podoustev říční mapa

Nepůvodní druh
Carassius gibelio (Bloch, 1782) - karas stříbřitý i mapa
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) - střevlička východní i mapa

Gasterosteidae Bonaparte, 1831 - koljuškovití

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 - koljuška tříostná i mapa

Ictaluridae Gill, 1861 - sumečkovití

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) - sumeček americký i mapa

Lotidae Bonaparte, 1837 - mníkovití

Lota lota (Linnaeus, 1758) - mník jednovousý mapa

Salmonidae Latreille, 1825 - lososovití

Salmo salar Linnaeus, 1758 - losos obecný mapa
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) - lipan podhorní mapa

Cephalaspidomorphi - mihule

Petromyzontidae Bonaparte, 1831 - mihulovití

Lampetra planeri (Bloch, 1784) - mihule potoční mapa


Vysvětlivky: i - nepůvodní druh

Pro vstup do formuláře na přidání pozorování je vhodné být na BioLibu zaregistrován. Registrace je jednoduchá a bezplatná. Pomáhá nám sledovat kdo přispěl kolika pozorováními a jaká je jejich spolehlivost.

Poslední změna: 10. března 2021

Aktuality v mapování

09.04.2021

Komletní redesign a aktualizace stránek.

10.03.2019

Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.

22.02.2019

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).

07.08.2014

Ve spolupráci s AOPK ČR a Entomologickým ústavem AV ČR rozšiřujeme mapování bezobratlých o 16 druhů motýlů - batolce, bělopásky, otakárky, jasoně, několik druhů modrásků, lišaje pupalkového a přástevníka kostivalového. Úplný seznam najdete zde, v blízké budoucnosti ho budeme rozšiřovat o další mapované druhy.

12.02.2014

Přibyla nová sekce mapování - Ryby České republiky, ve které mapujeme zejména ohrožené druhy z Červeného seznamu, nebo naopak druhy invazní, které mohou mít vliv na populace původních druhů ryb a obojživelníků. Mapování probíhá ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA. Více se dozvíte ve článku Mapování vybraných druhů ryb a mihulí.

Mapování ryb ČR

AOPK logo

MPCR logo

BioLib.cz